top of page

Voorwaarden

&

Privacybe;leid

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Cenz en een cliënt waarop Salon Cenz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen schoonheidssalon
1. Salon Cenz zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de behandelaar worden verteld.
3. Salon Cenz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Salon Cenz zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 
3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Cenz melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Cenz 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Salon Cenz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling doorberekenen aan de cliente. 
3. Salon Cenz behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. Salon Cenz zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. Salon Cenz is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Salon Cenz verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
5. Betaling
1. Salon Cenz vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
 
6. Aansprakelijkheid
1. Salon Cenz is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste/Pedicure/Masseuse/Voetreflex Therapeute van Salon Cenz is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Salon Cenz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 
7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Salon Cenz.
2. Salon Cenz moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Salon Cenz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit (schriftelijk) kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Salon Cenz het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
5. Indien Salon Cenz en de cliënte niet tot overeenstemming
kunnen komen, kan de cliënte het geschil voorleggen aan de leverancier.
 
8. Garantie
1. Salon Cenz geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
2. Deze garantie vervalt indien: 
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
 
9. Beschadiging en/of diefstal
1. Salon Cenz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Salon Cenz meldt diefstal altijd bij de politie.
 
10. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Cenz het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Salon Cenz wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënten verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels.
 
11. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Salon Cenz en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Salon Cenz en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12. Geheimhouding
1. De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Salon Cenz verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
bottom of page